MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE
VÁNDORGYŰLÉS 2019., Gyula

2019. szeptember 09. - szeptember 11.


Magyar Levéltárosok Egyesülete

2019. évi vándorgyűlése

szeptember 09. – szeptember 11.

Gyula

 

 

Adatkezelési nyilatkozat

 

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete Adatkezelési Tájékoztatója

a vándorgyűlésre regisztrálók részére

 

Tisztelt jelentkező!

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete (továbbiakban: MLE) a vándorgyűlési regisztrációval kapcsolatos személyes adatok kezelése, védelme tekintetében az alábbi tájékoztatást adja:

 

Ha elküldi az MLE részére a  vándorgyűlésre történő regisztrációját , akkor Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul a regisztráció céljából nevének, munkahelyének, résztvevői státuszának regisztrációja összegének, választott szobatársának, gépkocsija rendszámának, ételérzékenységének, elektronikus levelezési címének, az MLE általi kezeléséhez. Amennyiben Ön elküldi részünkre regisztrációját, úgy az abban foglalt személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásoknak, így különösen az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően végezzük. Az regisztráció adatai 2011. évi CLXXV. tv. alapján nem nyilvánosak.

 

A fentiek értelmében Ön regisztrációjának elküldésével hozzájárul a személyes adatainak nyilvántartásához, kezeléséhez és kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok közlése önkéntesen történt. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése a Ptk. 3:63. § (1) bek, alapján törvényi rendelkezés alapján, ill. a nyilvántartott adatok köre tekintetében az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés körében hozzájárulását adja továbbá a regisztrációs oldalon szereplő személyes adatainak az MLE általi kezeléséhez, feldolgozásához, a regisztrációt végző cég (SFS Level Kft.), illetve Hunguest Hotel Erkel részére történő továbbításához, kizárólag a vándorgyűlési részvétellel kapcsolatos teendők elvégzése céljából. Tájékoztatjuk, hogy az adatok feldolgozása, kezelése kizárólag a vándorgyűlés szervezése céljából történik. Személyes adatait a vándorgyűlés végéig, de legfeljebb az attól számított egy évig kezeljük. Az adatokat ezen időszak letelte után haladéktalanul töröljük.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Infotv. 20. § alapján az alábbi részletes tájékoztatást adjuk:

 

1. Adatkezelés célja: A személyes adatokat kizárólag a vándorgyűlési regisztrációhoz szükséges mértékben és ideig használjuk fel. Ezeket az adatokat közvetlenül a regisztráltaktól-  önkéntes jelentkezés folytán gyűjtjük és mindig a hatályos törvényekkel összhangban kezeljük.

 

2. Az adatkezelésre jogosultak köre: Anregisztrált által megadott személyes adatokhoz csak az MLE vándorgyűlés szervezési folyamatában szükségszerűen résztvevő, abban döntési jogkörrel rendelkező illetékeseknek van hozzáférése. Regisztráció után az adatokhoz egyesület elnöksége, titkára, adminisztrátora, valamint a szervezésben résztvevő fenti cégek férhetnek hozzá. Személyes adatokat - a jogszabályok által előírt kötelező és a személyes hozzájáruló nyilatkozatban foglalt esetek kivételével- harmadik személyeknek nem adunk át. A személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében többféle intézkedést alkalmazunk, védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, sérüléssel, módosítással szemben.

 

3. Tájékoztatáshoz való jog és adatmódosítás: Ön bármikor jogosult tájékoztatást kéni az MLE-től az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az MLE a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Továbbá Ön bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését vagy adatainak zárolását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az MLE elnöksége az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A fentiekkel kapcsolatos kérelmét az mle.titkarsag@gmail.com e-mail címre küldheti, a levél tárgyában az „Adatkezelés” szó megjelölésével. Kérelmét postai úton is továbbíthatja az MLE 1139 Budapest, teve utca 3-5. címre, a borítékon „Adatkezelés” feltüntetésével. Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatok helyességért Ön felel, az MLE nem felelős a helytelenül, tévesen megadott adatokért.

 

4. Jogérvényesítés:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az MLE ellen. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Bejelentéssel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu , 1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Jelen tájékoztató időbeli hatálya:

Jelen tájékoztató 2019. május 6. napjától hatályos. Az MLE fenntartja magának az adatkezelési tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 

Budapest, 2019. május 06.

 

Magyar Levéltárosok Egyesülete

 

 

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul(t) meg.